“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski
Lemon Berry Studio
Nostrifikacija inostranih visokoškolskih diploma
NOSTRIFIKACIJA

Tri meseca za priznavanje diplome u Srbiji

DONELI ZNANJE: Iz sveta se vratili u Srbiju FOTO Pixabay

Nostrifikacija inostranih visokoškolskih diploma u Srbiji obavlja se, za potrebe zapošljavanja, u ENIK/NARIK centru pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, traje 90 dana i košta od 3.500 RSD, dok je za potrebe nastavljanja studija nadležan univerzitet i fakulteti

U Srbiji postoje dve vrste nostrifikacija: akademska, koja služi za nastavak školovanja u Srbiji, i profesionalna, za zaposlenje. Republika Srbija je, nakon ratifikacije Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u Evropi (koja je doneta 1997, a kod nas ratifikovana 2004. godine), u obavezi da priznaje i nostrifikuje diplome fakulteta koji ulaze u prostor evropskog visokoškolskog obrazovanja. Od 2015. godine studenti koji su diplome stekli u inostranstvu nostrifikaciju mogu izvršiti u okviru Centra za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih i srednjoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja ENIK/NARIK, koje je osnovano pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Ceo postupak traje 90 dana, a košta od 3.500 dinara. Ovaj centar se bavi samo nostrifikacijom diploma potrebnih za zapošljavanje, dok je za svršene studente koji imaju fakultetsku diplomu, a žele da u Srbiji nastave master ili doktorske studije, zadužen Univerzitet, odnosno pojedinačni fakulteti.

Procedura nostrifikacije diploma iz inostranstva radi zapošljavanja počinje popunjavanjem formulara na internet adresi ENIK/NARIK centra www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/. Važno je istaći da, prema pravilima ovog centra, studenti koji su aplicirali za priznavanje strane visokoškolske isprave u Republici Srbiji i bili odbijeni – nemaju pravo da ponovo apliciraju u ENIK/NARIK centru Srbije.

Podnosilac zahteva uz svu potrebnu dokumentaciju treba da priloži i odštampanu elektronsku aplikaciju. Uz to, potrebno je priložiti i skeniranu uplatnicu adresiranu na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, svrha uplate je “Taksa za profesionalno priznavanje stranih isprava”, a iznos koji treba uplatiti na broj žiro računa 840-30899845-98 je 3.500 dinara.

Termini za predaju dokumentacije za nostrifikaciju diplome se unapred zakazuju. Vreme telefonskih konsultacija i rad sa strankama za priznavanje inostranih diploma u ENIK/NARIK centru je sredom i petkom od 12 do 14 sati, putem kontakt telefona 011/2401-911, lokali 251 i 257.

Prijem dokumentacije u okviru Centra ENIK/NARIK Srbija vrši se u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ulica Zahumska 14, A nivo, kancelarija br. 7, u Beogradu.

Uz uredno popunjen zahtev prilaže se i sledeća dokumentacija:

1. Odštampani i potpisani elektronski formular

2. Overeni prevod diplome – u 3 primerka

3. Overeni prevod dodatka diplome (ukoliko postoji) – u 3 primerka

4. Overeni prevod transkripta ispita po semestrima i godinama (ukoliko nije sastavni deo dodatka diplome) – u 3 primerka

5. Fotokopija originala diplome

6. Fotokopija originala transkripta ispita po semestrima i godinama

7. Ukoliko su dokumenta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, potrebno je priložiti overene fotokopije – u 3 primerka

8. Original diplome na uvid prilikom predavanja dokumentacije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

9. Overena fotokopija diplome za prethodno stečenu inostranu diplomu sa transkriptom ocena ili dodatkom diplome. U slučaju da je prethodno stečena inostrana diploma već priznata na univerzitetima u Republici Srbiji, dostaviti rešenje

10. Kratku biografiju na srpskom ili engleskom jeziku iz koje se vidi tok obrazovanja

11. Za priznavanje doktorskih studija potrebno je priložiti kopiju doktorske disertacije na izvornom jeziku, prošireni apstrakt disertacije na srpskom ili engleskom jeziku i spisak objavljenih naučnih radova

12. Rešenje nadležnog organa ili fotokopija venčanog lista (za lica koja su promenila ime ili/prezime) – ukoliko postoji potreba

13. Dokaz o uplati Takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava

14. Diplome izdate na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pored gore navedene dokumentacije podnosilac zahteva obavezno dostavlja dodatak diplomi i sertifikat Evropske asocijacije univerziteta (EUA) kao i njegov overen prevod na srpski jezik

15. Uz zahtev za priznavanje strane visokoškolske isprave koja se priznaje u skladu sa međunarodnim ugovorom, podnosilac zahteva dostavlja i dokumenta (tač.1 do tač.12)

16. Napomene:

– Dokumenta za koja se traži prevod na srpski jezik mora da overi ovlašćenig sudski tumač

– Podnosilac zahteva snosi odgovornost za istinitost priloženih informacija, kao i za pribavljanje potrebnih dokumenata

– U toku postupka mogu se tražiti i druga dokumenta relevantna za profesionalno priznavanje.

Najnovije

Spasite ugled SANU ili podnesite ostavku

Kako za člana SANU može da se bira lice koje nema ni jednu knjigu, otkad je karijera izgrađena na sorošovskim dotacijama naučno neproblematična, ili kako je, kao filozof, jednoglasno mogao da prođe pravnik koji se dirljivo trudi pisanjem pseudofilozofskih nerazumljivih štiva, pita profesor Milan Brdar predsednika Akademije

Vukovar – temelј hrvatskih laži

Da li je agresija bila razbijanje Jugoslavije koje su na talasima hrvatskog klero-fašizma izvele udbaško-patrijske strukture i međunarodni centri moći – ili izbacivanje Srba iz hrvatskog ustava, ubijanje srpskih civila i rušenje njihovih objekata pre početka rata u Vukovaru i drugim gradovima i selima po Hrvatskoj?

Srpski udžbenici duginih boja

Ministarstvo prosvete Srbije, na zahtev jedne LGBT-NVO, zabranjuje šest udžbenika, a taj zahtev za promenom sadržaja onoga što se uči ujedno je i zahtev za promenom dominantne vrednosti, što najavljuje početak sveopšte revizije

Kako u Kanadu, najbolju za život na svetu

Ujedinjene nacije su izvršile rangiranje uzimajući u obzir 42 faktora, među kojima su: zdravstvo, obrazovanje, životna okolina, ekološka zaštita, sloboda akcija i kretanja, životni standard, prosperitet, sigurnost i sl. U decembru 2017. godine zabeležen je rekordan pad stope nezaposlenosti, na svega 5,5 odsto, što je najniža stopa nezaposlenosti od 1976. godine

Žale za Jugom, srljaju u Brisel

Dvotomna studija-zbornik “Istorija jedne utopije” u izdanju beogradske “Catene mundi” pojavila se sa realnim potencijalom da u suočavanju srpske intelektualne i političke javnosti sa posledicama dve Jugoslavije i titoizma zauzme značajnije mesto i od često prozivanog i sumnjičenog Memoranduma SANU

Fenomen Srbija

Zemlja u kojoj su najbogatiji oni koji nikad nisu radili, gde žive najlepše žene, a natalitet opada, gde ljudi slave slavu, a psuju Boga, gde nisi normalan ako ne poludiš, piše jedan američki novinar u čikaškom listu posle posete Beogradu
Travel - veliki baner