“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski
Srpski poslovni Almanah - Veliki
Vozačka dozvola
VOZAČI IZ EU U SRBIJI

Stalni boravak uslov za dozvolu

DOBRODOŠLICA: Strancima ne treba međunarodna vozačka dozvola u Srbiji

Koja su dokumenta potrebna stranim državljanima za vožnju u Srbiji i pod kojim uslovima mogu da dobiju vozačku dozvolu sa grbom naše zemlje

Državljanima Evropske unije, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola na teritoriji naše zemlje jer samo uz vozačku dozvolu izdatu u svojim zemljama mogu upravljati vozilima. To podrazumeva i da im prilikom tranzita kroz Srbiju nije potrebna međunarodna vozačka dozvola, ako imaju važeću vozačku ispravu izdatu u stranoj zemlji. Zakonom je predviđeno i da stranci mogu da upravljaju vozilom koje je registrovano u Srbiji.

Ovo sve ne važi za strane državljane koji žive van Evropske unije i oni imaju mogućnost ili da voze uz međunarodnu dozvolu ili da zamene inostranu dozvolu za vozačku dozvolu Republike Srbije. Strani državljani koji žele da zamene inostranu za našu vozačku dozvolu moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Srbiji. Inostrana vozačka dozvola neće biti zamenjena ako je reč o privremenoj, probnoj ili sličnoj dozvoli, odnosno ako je dozvola koja se menja nevažeća, poništena, povučena ili otkazana od strane organa koji je istu izdao. Zamenjena inostrana vozačka dozvola vraća se organu države koja je tu dozvolu izdala.

Vozačka dozvola
STALNI BORAVAK: Uslov za dobijanje srpske dozvole

Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, koji podnosi strani državljanin, treba priložiti:

 1. Važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od ovlašćenog sudskog tumača;
 2. Dokaz o identitetu (važeću ličnu kartu za stranca ili putnu ispravu) na uvid;
 3. Dokaz o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od 3 meseca;
 4. Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, koje nije starije od šest meseci;
 5. Ispravu iz koje se vidi kojim vozilima podnosilac zahteva može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja (ako se iz teksta strane vozačke dozvole ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja);
 6. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole (PDF, Word);
 7. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi (PDF, Word)

Posedovanje dve dozvole – prekršaj

Vozaču koji je vozačku dozvolu Republike Srbije zamenio za inostranu, vozačka dozvola može se izdati samo na osnovu zamene inostrane vozačke dozvole ili na osnovu ponovo položenog vozačkog ispita. Zakonom nije predviđeno da jedna osoba može u isto vreme koristiti dve vozačke dozvole izdate od strane dve države.


Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm u analognom obliku koja verno i bez prikrivanja prikazuje lice podnosioca zahteva; nije retuširana ni izrađena na automatu za fotografisanje i nije starija od šest meseci.

Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, koji podnosi državljanin Republike Srbije, treba priložiti:

 1. Važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od ovlašćenog sudskog tumača;
 2. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest meseci;
 3. Važeću ličnu kartu na uvid;
 4. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole (PDF, Word);
 5. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

OBAVEZNE TAKSE

Da bi izvršili zamenu inostranih za vozačke dozvole Republike Srbije, podnosioci zahteva treba da plate sledeće tri takse:

Naknada za troškove izrade vozačke dozvole

uplatilac:          ime, prezime i adresa

svrha:   izrada vozačke dozvole

primalac:          NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca

iznos:   255,00

žiro račun:       980-333-07

poziv na broj:  091001 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Naknada za izdavanje vozačke dozvole

uplatilac:          ime, prezime, adresa i mesto

svrha:   troškovi izdavanja vozačke dozvole

primalac:          MUP Republike Srbije

iznos:   621,00

žiro račun:       Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun

poziv na broj:  sa pozivom na broj modela

Računi MUP-a područnih policijskih uprava sa pozivima na broj (PDF, Word)

Naknada za republičku administrativnu taksu

uplatilac:          ime, prezime, adresa

svrha:   Republička administrativna taksa

primalac:          budžet Republike Srbije

iznos:   tabela – Republička administrativna taksa (PDF, Word)

žiro račun:       840-742221843-57

model: 97

poziv na broj:  šifra opštine prebivališta – vidi tabelu (Word, PDF)


 

 

Najnovije

General oživeo duše 16.186 rodoljuba

Komandant Кopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović osnovao je u Nišu Muzej Kopnene vojske, izdvojio žrtve sa Paštrika i Košara, zapevao četničku pesmu “Planino, moja planino” na proslavi Dana Kopnene vojske i o tome govori otvoreno i s ljubavlju za Srbiju

„Oluja“ u Hrvatskoj još traje

Broj Srba na Kordunu pao je ispod deset odsto, na Baniji ispod 15 odsto, a u ovim regijama je pre „Domovinskog rata“ srpska populacija bila u znatnoj većini, tako da Srbi doživljavaju biološki slom

Najkraćim putem do kanadske vize

Vodite računa da vas ne zavaraju razni “imigracioni savetnici” praznim obećanjima da vam mogu “srediti vize” i ubrzati postupak. Kanada je uređena zemlja u kojoj je strogo zastupljena vladavina prava i u kojoj su jasno razgraničena ovlašćenja i nadležnosti po svim postupanjima pred nadležnim organima

Zašto je Soroš genije zla

Vodeća figura u Savetu za spoljne odnose, Svetskom ekonomskom forumu i Hjuman rajts voču, čovek koji vodi Radio Slobodnu Evropu i osnivač je i finansijer Instituta Otvoreno društvo, u tesnoj je vezi sa CIA-om, učestvovao je u svim operacijama raspada SFRJ, a danas nastavlja da seje mržnju i podele među narodima bivše države
Fenix - Veliki