“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski
Fenix - Veliki
Nasledstvo
OSTAVINSKI POSTUPAK

Kod notara po nasledstvo

KOD NOTARA PO NASLEDSTVO: Ostavina se pokreće po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke

Ukoliko nasledni učesnici ne dođu na zakazano ročište, a poziv im je uredno dostavljen, pretpostavka je da prihvataju nasleđe, pa javni beležnik tako i odlučuje, objašnjava Jadranka Golubović iz Javno beležničke komore Srbije

Radi rasterećenja sudova i ubrzavanja pravne zaštite u građanskim sudskim postupcima, pravni sistem Republike Srbije poverio je javnim beležnicima sprovođenje ostavinskih postupaka (postupaka za raspravljanje zaostavštine). Nakon što sud poveri notaru postupak, notar utvrđuje šta čini zaostavštinu umrlog lica i ko su njegovi naslednici, poziva naslednike da daju nasledne izjave i donosi rešenje o nasleđivanju. Sud koji je poverio notaru da sprovede ostavinski postupak vrši nadzor nad njegovim radom i može mu oduzeti povereni predmet ako notar odugovlači postupak ili nezakonito postupa. Protiv ostavinskog rešenja koje donosi notar nezadovoljna stranka može izjaviti žalbu isto kao i protiv rešenja koje donosi sud.

Ostavinski postupak u Republici Srbije pokreće se ili po službenoj dužnosti tako što matičar dostavi sudu Izvod iz matične knjige umrlih, ili po zahtevu stranke, bez obzira na to gde se nasledni učesnici nalaze. Procedura je ista za sve nasledne učesnike, bez obzira na to da li oni borave u Republici Srbiji ili inostranstvu.

Ukoliko nasledni učesnici (bilo u Republici Srbiji, bilo u inostranstvu) do okončanja postupka ne dostave javnom beležniku usmenu ili pismenu izjavu da li se primaju nasleđa ili se nasleđa odriču, ili ako na zakazano ročište ne dođu, a poziv im je uredno dostavljen, zakonska pretpostavka (saglasno članu 115 stav 3 Zakona o vanparničnom postupku) je da se isti prihvataju nasleđa, te će javni beležnik o njihovim pravima odlučiti prema podacima kojima raspolaže, navodi za „Global Serbia“ Jadranka Golubović iz Javnobeležničke komore Srbije.

Car Dušan
PO PRAVU I PRAVDI: Spomenik caru Dušanu ispred Palate pravde u Beogradu

Nakon pokretanja postupka, saglasno odredbama člana 85 stav 1 Zakona o parničnom postupku, stranke mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika. Ukoliko se odluče da daju punomoć drugom licu – bilo advokatu, bilo nekom od srodnika (što je najčešći slučaj, a ako punomoćnik nije advokat neophodno je da takva punomoć bude overena), punomoćnik je dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku podnese punomoćje. Punomoćje za zastupanje u postupku ne znači i ovlašćenje punomoćnika da u ime i za račun naslednog učesnika da nasledničku izjavu, već da u njegovo ime predaje podneske, prima pismena suda, javnog beležnika, odriče se prava na žalbu i sl. Da bi punomoćnik imao ovlaćšenje da u ime naslednog učesnika da nasledničku izjavu, punomoć u sebi mora sadržati nasledničku izjavu naslednog učesnika, sa nalogom da punomoćnik tu izjavu da. Takođe, takva specijalna punomoć mora biti overena pred javnim beležnikom, sudom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvom.  Ako se naslednička izjava ili punomoć overavaju pred stranim državnim organom ili beležnikom, neophodno je obezbediti apostile pečat, osim ukoliko je takva vrsta legalizacije nije potrebna saglasno međunarodnim ugovorima koje je Republika Srbija potpisala. Spisak zemalja kod kojih nije potreban apostile pečat se nalazi na sajtu Ministarstva inostranih poslova.

Vrsta potrebne dokumentacije za pokretanje ostavinskog postupka zavisi od toga šta čini zaostavštinu ostavioca. Radi dokazivanja činjenice srodstva sa ostaviocem stranke treba da dostave javnom beležniku Izvode iz matičnih knjiga rođenih za NASLEDNIKE i venčanih za SUPRUŽNIKE. Izvodi koji su izdati na novom obrascu sa hologramom nemaju ograničen rok važnosti.

Za dokazivanje da je određena imovina bilu u vlasništvu ostavioca potrebno je dostaviti u originalu ili overenoj fotokopiji:

ZA NEKRETNINE – list nepokretnosti koji nije stariji od šest meseci, koji izdaje nadležna Služba za katastar nepokretnosti prema mestu nalaženja nepokretnosti. Ukoliko nekretnina nije uknjižena potrebno je dostaviti sve isprave kojim se dokazuje vanknjižna svojina.

ZA POKRETNE STVARI I TO:

  1. novac: original štedne knjižice, izvod iz tekućeg računa, kartice ili ugovor o položenom novčanom depozitu,
  2. penziju: potvrda o zaostalim penzijama iz PIO Fonda ili odrezak za penziju za bilo koji mesec,
  3. vozila i priključna vozila: original saobraćajne dozvole ili potvrda od MUP-a,
  4. oružje: original oružanog lista ili potvrda od MUP-a,
  5. čamac i druga plovila: original plovidbene dozvole ili potvrda od MUP-a,
  6. akcije i druge hartije od vrednosti: original potvrde o akcijama,
  7. grobno mesto: potvrdu uprave groblja o pravu korišćenja grobnog mesta ili grobnice,
  8. dokumentaciju o postojanju potraživanja ili dugovanja ostavioca.

Sam ostavinski postupak, zavisno od konkretnog slučaja, može biti završen odmah na prvom ročištu (dakle dva do tri meseca od kada sud dostavi predmet javnom beležniku) ukoliko su sva dokumenta prikupljena i svi nasledni učesnici pristupe ili dostave nasledničke izjave koje su dali pred sudom ili javnim beležnikom, ali isto tako može trajati i više godina, ukoliko su neki od naslednih učesnika nepoznati ili ime je nepoznato prebivalište ili ima drugih okolnosti koji utiču na trajanje postupka.

 

Najnovije

Šta se krije iza “podele Kosova”?

Albanci već traže teritoriju juga Srbije, a što se tiče podele, Amerikanci i Albanci, dobivši u svoje ruke stratešku tačku – Sever Кosova – nipošto je neće predati, može se govoriti samo o zauzimanju novih srpskih teritorija, smatra sagovornica portala Evroazija dejli

„Oluja“ u Hrvatskoj još traje

Broj Srba na Kordunu pao je ispod deset odsto, na Baniji ispod 15 odsto, a u ovim regijama je pre „Domovinskog rata“ srpska populacija bila u znatnoj većini, tako da Srbi doživljavaju biološki slom

Sve što ste obećali, slagali ste!

Povod za pismo Momčila Trajkovića iz Čaglavice sa Kosmeta je susret delegacije Srpskog nacionalnog formuma sa Predsednikom Srbije pre šest meseci, posle ubistva Olivera Ivanovića

Nigerijska šema Vučićevog kuma

Lider na polju obnovljivih izvora Eco Energo Group, u suvlasništvu Nikole Petrovića, kuma Aleksandra Vučića, svoj razvoj je započeo preko jedne od firmi Energoprojekta i uz sumnje na prikriveno vlasništvo, zbog čega je Energorpojekt protiv svojih bivših menadžera i radnika podneo krivičnu prijavu za zloupotrebe položaja i pranje novca, koja je kasnije odbačena

General oživeo duše 16.186 rodoljuba

Komandant Кopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović osnovao je u Nišu Muzej Kopnene vojske, izdvojio žrtve sa Paštrika i Košara, zapevao četničku pesmu “Planino, moja planino” na proslavi Dana Kopnene vojske i o tome govori otvoreno i s ljubavlju za Srbiju

Naprednjaci finansiraju Tadićeve i Đilasove

Firma koju je osnovao Nebojša Krstić dobila je od Gradske uprave Beograda 90.000.000 za oglašavanje u novinama, nadovezujući se na posao koji je ista firma za sedam miliona sklopila sa JP “Službenim glasnikom” kojim rukovodi bivša DS-ovka Jelena Trivan, dok je do skoro Skupština grada poslovala sa firmom “Media point” koja se dovodi u vezu sa Draganom Đilasom
Fenix - Veliki