“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski
Fenix - Veliki
Granični prelaz
DETALJNA UPUTSTVA VOZAČIMA

Kako sa srpskom dozvolom u svet

KAKO SA SRPSKOM DOZVOLOM U SVET: U mnogim zemljama moguće je bez ispita nastaviti svoj vozački staž

Bez ponovnog polaganja vozačkog ispita direktna zamena vozačkih dozvola iz Srbije moguća je u Nemačkoj, Danskoj, Austriji, Španiji i Italiji, u okviru EU, u Makedoniji kad je reč o susedima i Kataru i Australiji

Postoji priličan broj zemalja u kojima državljani Srbije ne moraju ponovo da polažu vozački ispit da bi im važila dozvola stečena u Srbiji. Naime, Republika Srbija je sa vladama više svetskih država potpisala potpisala posebne sporazume o direktnoj zameni vozačkih dozvola, bez ponovnog polaganja vozačkih ispita, za kategorije putničkih vozila i motocikala. To je slučaj sa, Danskom, Austrijom, Španijom, Nemačkom, Italijom, kad je reč o državama EU, Makedonijom, Hrvatskom i Crnom Gorom kad je reč o susednim zemljama i Katarom i Australijom.

Republika Srbija i Savezna Republika Nemačka su 20. februara 2017. godine potpisale sporazum kojim je olakšana procedura za zamenu vozačkih dozvola našim državljanima. Naime, nosioci važeće srpske vozačke dozvole (kategorije AM, A1, A2, A, V, VE, S1, S1E, S, SE, D1, D1E, D, DE) u svakom trenutku po dolasku u Nemačku mogu zameniti svoju vozačku dozvolu za nemačku vozačku dozvolu (kategorije AM, A1, A2, A, V, VE, S1, S1E, S, SE, D1, D1E, D, DE) bez obaveze polaganja teorijskog ispita, praktičnog vozačkog ispita i bez provere vida, pod uslovom da već imaju ili će imati prebivalište u Nemačkoj od najmanje 185 dana.

Republika Srbije je od Kraljevine Danske, 12. oktobra 2016. godine, uvrštena u “Grupu 2” zemalja za direktnu zamenu srpskih za danske vozačke dozvole (kategorija B), bez ponovnog polaganja vozačkog ispita. Ova odluka važi samo za državljane Republike Srbije koji imaju regulisan boravak u Danskoj.

Ministarstvo za saobraćaj, inovacije i tehnologiju Austrije od 6. februara 2017. priznaje vozačke dozvole izdate u Republici Srbiji bez obaveze polaganja vozačkog ispita za sve kategorije vozila.

Republika Srbija i Kraljevina Španija potpisale su sporazum o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, kojim se građanima Srbije koji imaju regulisan boravak u Španiji omogućava da zamene vozačke dozvole Srbije za španske vozačke dozvole bez ponovnog polaganja vozačkog ispita.

Italija priznaje vozačke dozvole Republike Srbije na novom obrascu tokom privremenog boravka ili tranzita uz obavezno posedovanje međunarodne vozačke dozvole ili zvaničnog prevoda iste.

Postoji Sporazum sa Makedonijom o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola (18.11.2014). Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka.

Kraljevina Katar, po osnovu reciprociteta, od 15. novembra 2016. godine, građanima Srbije koji imaju regulisan boravak priznaje nacionalne vozačke dozvole i omogućila je direktnu zamenu za vozačke dozvole Kraljevine Katar. Međutim, srpski državljani koji turistički borave u Kataru, pored vozačke dozvole Srbije, moraju posedovati i međunarodnu vozačku dozvolu.

Australija je uvrstila Srbiju na listu zemalja čiji državljani mogu, počev od 1. februara 2017.  godine, da apliciraju za australijske vozačke dozvole bez polaganja praktičnog i teorijskog vozačkog testa za kategorije putničkog vozila i motocikla.


Ne važe srpske dozvole

Tajland – ne priznaju se vozačke dozvole Srbije na novom obrascu.

Vijetnam – vozačke dozvole Srbije, kao i međunarodne dozvole, ne važe u Vijetnamu.

Kina – vozačke dozvole Srbije, kao i međunarodne dozvole, nemaju pravnu važnost. Zakonska je obaveza da se mora lično podneti zahtev za izdavanje kineske privremene vozačke dozvole sa rokom važenja do 3 meseca i bez mogućnosti produžavanja.

Mongolija – vozačke dozvole Srbije na novom obrascu ne mogu se koristiti za upravljanje motornim vozilom.

Namibija – ne priznaje se vozačka dozvola Srbije. Za upravljanje motornim vozilom na teritoriji Namibije neophodno je dozvolu prevesti na engleski jezik i, potom, izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu u Auto-moto savezu u Vindhuku, Namibija.

Nigerija, Uganda, Burundi, Ruanda – ne priznaju se inostrane vozačke dozvole. Obaveza je da se pribavi njihova nacionalna dozvola.


PROCEDURA ZAMENE

Granični prelaz
U SVAKOJ ZEMLJI DRUGAČIJE: Vozačka dozvola sve dostupnija

NEMAČKA: Za kategoriju A1, ovo važi samo ako su odgovarajući teorijski i praktični ispiti položeni u Republici Srbiji na vozilu kategorije A1 na kojem se obavlja vozački ispit. Osim toga, nosioci važeće srpske vozačke dozvole za kategorije M i F mogu zameniti svoju dozvolu za nemačku dozvolu kategorije L bez obaveze polaganja teorijskog ispita, praktičnog vozačkog ispita  i bez provere vida. U tu svrhu, nemačka strana će primenjivati sledeću proceduru: ako nosilac preda svoju vozačku dozvolu izdatu u Republici Srbiji i stavi na uvid lične isprave koje traži nemački organ, on ili ona dobija nemačku vozačku dozvolu nakon plaćanja zakonom propisanih taksi i troškova. Podnosioci zahteva koji su nosioci vozačke dozvole manje od 2 godine dobijaju probnu vozačku dozvolu za odgovarajuću kategoriju.

Radi upravljanja motornim vozilom u Nemačkoj, za osobe koje nemaju regulisan boravak, pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno je posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno zvanični prevod iste sačinjen kod ovlašćenog organa Srbije ili AMSS.

DANSKA: Prilikom podnošenja zahteva, imaoci vozačkih dozvola Republike Srbije će pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, pred nadležnim državnim organom Kraljevine Danske, davati izjavu da su upravljali putničkim motornim vozilom (kategorija B) u poslednje dve godine, te da im u poslednjih pet godina nije oduzimana vozačka dozvola, niti izricana kazna zabrane ili ograničenja upravljanja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije. Odluka Kraljevine Danske o direktnoj zameni srpskih za danske vozačke dozvole, nema retroaktivno dejstvo i neće se primenjivati na već podnete zahteve. Državljani Srbije koji su zahtev podneli pre 12. oktobra 2016. godine, podležu teorijskom i praktičnom polaganju vozačkog ispita prema Zakonu o saobraćaju Kraljevine Danske.

AUSTRIJA: Za ostvarivanje ovih prava potrebno je da državljani Republike Srbije imaju regulisan boravak u Austriji, a podnosilac zahteva je u obavezi da dokaže da je u trenutku sticanja inostrane vozačke dozvole imao glavno mesto boravka ili boravak u trajanju od najmanje 6  meseci u zemlji koja je izdala vozačku dozvolu. Ovaj dokaz nije neophodan, ukoliko podnosilac zahteva poseduje državljanstvo zemlje izdavanja vozačke dozvole i da je prilikom zasnivanja glavnog mesta boravka u Austriji već posedovao inostranu vozačku dozvolu. Od dokumenata je još potreban popunjen formular sa zahtevom, lekarsko uverenje koje ne sme da bude starije od 18 meseci i mora da bude izdato od strane ovlašćenog lekara, putna isprava u originalu i 2 kopije, prijavni list u originalu i 1 kopija, vozačka dozvola u originalu i 2 kopije, 1 fotografija za pasoš (36-45 mm x 28-35 mm).

ŠPANIJA: U ovu svrhu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije izradilo je aplikaciju koja omogućuje da se španskim organima elektronskim putem dostavljaju odgovori na elektronske upite u vezi provere autentičnosti vozačkih dozvola Republike Srbije. Provere podataka o vozačkim dozvolama španski organi vrše na osnovu podataka koje građani Republike Srbije unose u elektronski formular koji se nalazi na sajtu Generalne Direkcije za saobraćaj Kraljevine Španije. Uputstvo za popunjavanje španskog elektronskog formulara nalazi se na internet adresama http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/8ebb97aa-4618-4b60-9a0d-14d80ec31656/Nova.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ljIj5Oc&CVID=ljIj5Oc i http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/ca6d7574-a991-4382-889b-f3fcebdf7d36/Stara.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ljIjfpb&CVID=ljIjfpb.

Uputstvo sadrži španski formular preveden na srpski jezik i grafički prikaz lokacije podataka na vozačkim dozvolama koji treba da se upišu u formular.

ITALIJA: Prema bilateralnom sporazumu o uzajamnom priznavanju zamene vozačkih dozvola, koji je stupio na snagu 8. aprila 2013. nacionalne vozačke dozvole važe do godinu dana od datuma regulisanog boravka u Italiji i nije potrebno ponovno polaganje vozačkog ispita

MAKEDONIJA: Državljanin Srbije koji ima odobren boravak u Makedoniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za makedonsku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom.

Nosiocima vozačke dozvole Srbije na novom obrascu nije potrebna međunarodna vozačka za upravljanje motornim vozilom prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije.

AUSTRALIJA: Građani Srbije prilikom apliciranja za vozačku dozvolu Australije treba da ispune sledeće uslove: da imaju 25 ili više godina, da ispunjavaju uslove za odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole (starosni uslov i činjenicu da su imaoci vozačke dozvole u odgovarajućem vremenskom periodu), da prilože adekvatan identifikacioni document, da imaju regulisan boravak u Australiji. Od vozača mlađih od 25 godina će se tražiti da polažu sve potrebne testove praktičnog i teorijskog dela vozačkog ispita. Privremena vozačka dozvola može biti odobrena podnosiocu zahteva koji ima manje od 19 godina ili nema inostranu vozačku dozvolu u ukupnom trajanju od dve godine.

Međutim, korišćenje nacionalnih vozačkih dozvola drugih zemalja na teritoriji Australije u nadležnosti je federalnih država. Načelno, propisi federalnih država su istovetni, tako da stranci koji ne poseduju vizu za stalni boravak, biznismeni ili lica sa privremenom radnom dozvolom, mogu upravljati motornim vozilom sa njihovom nacionalnom vozačkom dozvolom, uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole ili prevoda iste na engleski jezik. U slučaju prestanka pomenutog statusa (dobijanje stalnog prebivališta ili državljanstva Australije) strani državljanin je u obavezi da pribavi australijsku dozvolu u roku od tri meseca od prestanka ranijeg, odnosno sticanja novog statusa.


U Rusiji prevod na latinicu

Lica koja privremeno borave na teritoriji Ruske Federacije imaju pravo da upravljaju motornim vozilom sa međunarodnom ili nacionalnom vozačkom dozvolom koja odgovora uslovima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju (08.11.1968), i na kojoj je tekst napisan latiničnim pismom. S obzirom da poleđina obrasca nove vozačke dozvole sadrži ćirilički tekst, preporučuje se posedovanje overenog prevoda na ruski jezik.

U slučaju kada lica dolaze u Rusku federaciju na stalni boravak, nacionalna vozačka dozvola koju poseduju smatra se nevažećom po isteku 60 dana od dana dobijanja dozvole za stalni boravak, ukoliko je dozvola boravka dobijena u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Ruske Federacije, a zamena za rusku vrši se na propisan način.


USLOVI U EVROPI

Vozačka dozvola
PREBIVALIŠTE OD 185 DANA: Uslov za priznavanje i zamenu srpske dozvole u Nemačkoj

Albanija – postoji Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola (20.10.2015). Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka. Državljanin Srbije koji ima odobren boravak u Albaniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za albansku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teorijskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom.

Belgija – vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu može se koristiti u tranzitu i za vreme privremenog boravka u Belgiji (najviše tri meseca), uz međunarodnu vozačku dozvolu. Posle navedenog roka, propisana je obaveza zamene za belgijsku dozvolu.

Belorusija – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu može se koristiti za vreme privremenog boravka u Belorusiji, pod uslovom da odgovara zahtevima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju (1968). Ukoliko ne ispunjava zahteve iz Konvencije, mora se posedovati overeni prevod na ruski ili beloruski jezik. U slučaju odobrenja stalnog boravka, dozvola se mora zameniti u roku od 90 dana od dana odobrenja.

Bosna i Hercegovina – državljani Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji Federacije BiH koristeći vozačku dozvolu Srbije na novom obrascu za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, izuzev za vozila za koja važi kategorija B1. U Republici Srpskoj koristi se vozačka dozvola na novom obrascu, bez obaveze posedovanja međunarodne vozačke dozvole.

Bugarska – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu važeća je za upravljanje motornim vozilom za tranzit ili tokom privremenog boravka u Bugarskoj.

Grčka – priznaje se vozačka dozvola Srbije na novom obrascu. U slučaju dužeg boravka u Grčkoj neophodno je dozvolu zameniti za grčku, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita.

Irska – državljani Srbije tokom privremenog boravka u Irskoj (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska), odnosno tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Irsku i ukoliko su ta vozila registrovana van Irske. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za irsku vozačku dozvolu, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola, bez obzira da li je na starom ili novom obrascu.


Polaže se ispit u Velikoj Britaniji i Americi

VELIKA BRITANIJA – Državljani  Srbije tokom privremenog boravka u Velikoj Britaniji (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska), odnosno tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Veliku Britaniju i ukoliko su ta vozila registrovana van Velike Britanije. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za britansku vozačku dozvolu, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola, bez obzira da li je na starom ili novom obrascu.

SAD – vozačku dozvolu R.Srbije na novom obrascu moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom u SAD za vreme trajanja vize, odnosno posete, a najduže godinu dana od dana ulaska u SAD. Nova vozačka dozvola omogućava našim državljanima, koji imaju regulisan boravak u SAD, da bez uzimanja časova vožnje, polažu testove i vozački ispit. Imaoci vozačkih dozvola na starom obrascu moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu. Sa novom vozačkom dozvolom može se rentirati automobil tokom turističkog boravka.


Kipar – sa srpskom vozačkom dozvolom na novom obrascu može se upravljati motornim vozilom do šest meseci od ulaska u Kipar. Po isteku navedenog perioda, mora se zameniti kiparskom vozačkom dozvolom.

Letonija – motornim vozilom može upravljati samo lice koje poseduje: vozačku dozvolu koju je izdala neka od država članica EU ili država članica Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA); vozačku dozvolu u kojoj su naznačene kategorije za koje dozvola važi, u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968; vozačku dozvolu u kojoj nisu navedene kategorije vozača u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. Sa takvom vozačkom dozvolom vozač može da upravlja samo motornim vozilima koja odgovaraju B kategoriji, pod uslovom da u državi u kojoj je izdata, takva dozvola omogućava upravljanje automobilom. Ukoliko u vozačkoj dozvoli nije upisana latiničnim slovom kategorija za koju dozvola važi, vozač je obavezan da pokaže prevod dozvole na letonski jezik overen od strane javnog beležnika.

Strani državljani na boravku u Letoniji dužem od godinu dana dužni su da nacionalnu vozačku dozvolu zamene, osim ako se ne radi o dozvolama koju je izdala neka zemlja članica EU ili zemlja članica EFTA, ili se radi o licima koja uživaju diplomatsko-konzularne imunitete i privilegije.

Luksemburg – vozačka dozvola  Srbije na novom obrascu može se koristiti za vreme privremenog boravka u Luksemburgu.

Litvanija – vozačke dozvole Srbije na novom obrascu mogu se koristiti kao važeće za upravljanje motornim vozilom ako lice nema regulisan boravaka u Litvaniji.

Lihtenštajn – preporuka je da vozači koji putuju iz Srbije u Lihtenštajn pribave i međunarodnu vozačku dozvolu.

Mađarska – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu. Lica koja regulišu boravak u Mađarskoj (privremeni ili stalni) mogu nacionalnu vozačku dozvolu da koriste do godinu dana od dana odobrenog boravka, nakon čega moraju istu da zamene za mađarsku vozačku dozvolu.

Malta – priznaje vozačke dozvole Srbije i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. Nacionalna vozačka dozvola može se koristiti najduže u trajanju od jedne godine, nakon čega je obavezna zamena za maltešku vozačku dozvolu.

Moldavija – priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu za putovanje ili tranzit.

Monako – za upravljanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola.

Norveška – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu važi uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole u trajanju od 3 meseca.

Poljska – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu se može koristiti u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole. Naša vozačka dozvola može se zameniti za poljsku uz plaćanje takse i njen povraćaj MUP-u RS.

Portugalija – priznaje se vozačka dozvola Srbije na novom obrascu, izuzev u slučaju iznajmljivanja (rentiranja) vozila kada je potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Rumunija – priznaje se vozačka dozvola Srbije na novom obrascu. Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Slovačka – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu tokom tranzita ili privremenog boravka.


Uslovi van Evrope

Međunarodna vozačka dozvola
POSEDOVANJE MEĐUNARODNE DOZVOLE: U mnogim zemljama ovo je neophodan uslov

Kanada – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu može se koristiti samo u određenom vremenskom periodu, zavisno od provincijskih propisa (Britanska Kolumbija do 6 meseci, Ontario do 3 meseca, Kvebek do 6 meseci, Alberta do 12 meseci, itd.). Nakon isteka propisanog perioda, pored nacinalne, neophodna je i međunarodna vozačka dozvola.

Izrael – priznaju se vozačke dozvole Srbije na novom obrascu u trajanju do godinu dana od dana ulaska na teritoriju Izraela, uz posedovanje važećeg pasoša i dokaza o boravku. Po proteku tog roka, dozvola se može zameniti za izraelsku, uz polaganje testa.

Indija – vozačka dozvola Srbije se može koristiti do mesec dana. Po isteku navedenog perioda, potrebno je da se poseduje međunarodna vozačka dozvola ili da se podnese zahtev za izdavanje indijske dozvole.

Južnoafrička Republika – radi upravljanja motornim vozilom, pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno je posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno zvanični prevod iste na engleski jezik sačinjen kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u JAR. Opšti preduslov je da su nacionalna ili međunarodna vozačka dozvola izdati pre datuma odobrenja privremenog ili stalnog boravka.

Filipini – priznaju vozačke dozvole Srbije na novom obrascu, bez međunarodne vozačke dozvole, do 90 dana od dana dolaska. Posle tog roka, u obavezi su da sa engleskim prevodom dozvole, koji će overiti Ambasada Srbije, podnesu zahtev za izdavanje filipinske dozvole sa rokom važenja od dana podnošenja zahteva do roka do koga važi srpska dozvola.

Republika Koreja – priznaju vozačke dozvole Srbije na novom obrascu, ali je nephodno da se poseduje i međunarodna vozačka dozvola. Rok važenja obe dozvole je godinu dana od datuma ulaska u Republiku Koreju.

Kuvajt,  Jemen, Bahrein, Saudijska Arabija – srpski državljani koji imaju posetilačku vizu, pored vozačke dozvole R.Srbije, moraju posedovati i međunarodnu vozačku dozvolu.


Slovenija – Važeću vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu može zameniti državljanin Srbije koji u Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci, ukoliko ispunjava druge zakonom propisane uslove za vožnju motornog vozila (propisana starost, lekarsko uverenje, itd).

Rok za zamenu vozačke dozvole je godinu dana od dana prijave boravka u  Sloveniji, a ukoliko se ne zameni u navedenom roku čini se prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500 evra. Slovenačka vozačka dozvola će se izdati nakon što vozač položi praktični deo vozačkog ispita za one kategorije vozila za koje već ima pravo voziti.

Turska – tretira vozačke dozvole Srbije kao važeće za vreme privremenog boravka ili tranzita. Ukoliko se duže boravi u Turskoj, uz posedovanje vozačke dozvole, potrebno je imati i overeni prevod originala vozačke dozvole, overen od strane notara ili diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Ukrajina – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu može se koristiti za upravljanje motornim vozilom. U slučaju odobrenja privremenog boravka u Ukrajini, neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole.

Finska – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu prilikom tranzita ili privremenog boravka u Finskoj. U slučaju stalnog boravka, vozačka dozvola važi u periodu od dve godine od datuma odobrenja stalnog boravka.

Francuska – državljanima Republike Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola.

Holandija – pored vozačke dozvole Srbije neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom.

Češka – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu za kraći boravak u svrhu turizma, poslovnog boravka ili tranzita. U slučaju namere dužeg boravka, lice ima rok od 3 meseca da dozvolu zameni za češku.

Švajcarska – pored nacionalne vozačke dozvole potrebna je i međunarodna vozačka dozvola za boravak u kraćem periodu. Državljani R.Srbije koji imaju regulisan boravak u Švajcarskoj, u obavezi su da u roku od godinu dana od dana prijave boravka u Švajcarskoj, podnesu zahtev za izdavanje švajcarske dozvole. Za dobijanje ove dozvole, polaže se tzv. „kontrolna vožnja”. Ukoliko ne zadovolje na ovoj proveri, moraju da polažu kompletan vozački ispit.

Švedska – s obzirom da vozačke dozvole Srbije na novom obrascu nisu izdate na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, važeće su u Švedskoj, samo ukoliko se priloži verifikovani prevod na jednom od navedenih stranih jezika, ili na švedski, danski ili norveški, kao i međunarodna vozačka dozvola.

 

Najnovije

Šta se krije iza “podele Kosova”?

Albanci već traže teritoriju juga Srbije, a što se tiče podele, Amerikanci i Albanci, dobivši u svoje ruke stratešku tačku – Sever Кosova – nipošto je neće predati, može se govoriti samo o zauzimanju novih srpskih teritorija, smatra sagovornica portala Evroazija dejli

„Oluja“ u Hrvatskoj još traje

Broj Srba na Kordunu pao je ispod deset odsto, na Baniji ispod 15 odsto, a u ovim regijama je pre „Domovinskog rata“ srpska populacija bila u znatnoj većini, tako da Srbi doživljavaju biološki slom

Sve što ste obećali, slagali ste!

Povod za pismo Momčila Trajkovića iz Čaglavice sa Kosmeta je susret delegacije Srpskog nacionalnog formuma sa Predsednikom Srbije pre šest meseci, posle ubistva Olivera Ivanovića

Nigerijska šema Vučićevog kuma

Lider na polju obnovljivih izvora Eco Energo Group, u suvlasništvu Nikole Petrovića, kuma Aleksandra Vučića, svoj razvoj je započeo preko jedne od firmi Energoprojekta i uz sumnje na prikriveno vlasništvo, zbog čega je Energorpojekt protiv svojih bivših menadžera i radnika podneo krivičnu prijavu za zloupotrebe položaja i pranje novca, koja je kasnije odbačena

General oživeo duše 16.186 rodoljuba

Komandant Кopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović osnovao je u Nišu Muzej Kopnene vojske, izdvojio žrtve sa Paštrika i Košara, zapevao četničku pesmu “Planino, moja planino” na proslavi Dana Kopnene vojske i o tome govori otvoreno i s ljubavlju za Srbiju

Naprednjaci finansiraju Tadićeve i Đilasove

Firma koju je osnovao Nebojša Krstić dobila je od Gradske uprave Beograda 90.000.000 za oglašavanje u novinama, nadovezujući se na posao koji je ista firma za sedam miliona sklopila sa JP “Službenim glasnikom” kojim rukovodi bivša DS-ovka Jelena Trivan, dok je do skoro Skupština grada poslovala sa firmom “Media point” koja se dovodi u vezu sa Draganom Đilasom
Fenix - Veliki