“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski
Fenix - Veliki
Penzioner
POVEZIVANJE STAŽA

Fond PIO završava posao u inostranstvu

BRIGA IZ SRBIJE O NAŠIM PENZIONERIMA: Sporazum sa 29 država

Ukoliko podnosilac zahteva nema dovoljno staža u Republici Srbiji da bi bilo priznato pravo na penziju, Fond PIO je u obavezi da u ime podnosioca zahteva, domaćeg državljanina, sprovede kompletan postupak ostvarivanja prava u drugoj državi, objasnila je Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose s javnošću Fonda PIO

“U ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Fond primenjuje 29 međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju sa drugim državama, na osnovu kojih građani ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Dakle, pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju osiguranici koji su navršili deo staža u Republici Srbiji, a deo staža u drugoj državi, s kojom je Republika Srbija potpisala i primenjuje ugovor o socijalnom osiguranju, s tim što se prava ostvaruju po nacionalnim zakonima koji važe u svakoj od tih država”, objasnila je za portal “Global Serbia” direktor Sektora za odnose s javnošću Fonda PIO Jelica Timotijević.

Republika Srbija potpisala je ugovore o socijalnom osiguranju sa sledećim državama: Austrija, Belgija, BiH, Bugarska, Velika Britanija, Danska, Egipat, Italija, Kanada, Kipar, Libija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Panama, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Turska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Švajcarska i Švedska.

Timotijevićeva je navela da u slučajevima da podnosilac zahteva ispunjava uslove za priznavanje prava na penziju samo na osnovu staža navršenog u Republici Srbiji, utvrđuje se pravo na takozvanu “samostalnu penziju”.

“Ukoliko podnosilac zahteva nema dovoljno staža u Republici Srbiji da bi bilo priznato pravo na penziju, sabiraju se i periodi osiguranja navršeni u državi ugovornici i utvrđuje se pravo na takozvani “srazmerni deo penzije”, s tim što Fond isplaćuje penziju samo za deo staža koji je navršen po propisima Republike Srbije”, rekla je ona i naglasila da je u svakom od ovih slučajeva, Fond PIO u obavezi da u ime podnosioca zahteva, domaćeg državljanina, sprovede kompletan postupak ostvarivanja prava u drugoj državi.

U okviru svakog obrasca zahteva za ostvarivanje prava na penziju nalazi se spisak potrebnih dokaza za ostvarivanje prava. Zahtev se, uz ostalu dokumentaciju, podnosi Direkciji Fonda PIO, Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima. U zavisnosti od vrste penzije (starosna, invalidska, porodična), različita je dokumentacija koja je potrebna za odlučivanje po zahtevu. Međutim, bez obzira na vrstu zahteva, Fond je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

U postupku po zahtevu stranke Fond PIO može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Stranka je u obavezi da dostavi podatke o kojima se ne vodi službena evidencija, a koji su od uticaja za odlučivanje po zahtevu (npr. rešenje o prekidu radnog odnosa, medicinsku dokumentaciju, dokaze o stažu ostvarenom u inostranstvu, dokaze o školovanju…).

“Ukoliko je osiguranik radio u inostranstvu, a za vreme rada nije bio obavezno osiguran kod inostranog nosioca osiguranja, odnosno ako je radio u stranoj državi sa kojom Srbija nema zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju, u tom slučaju može podneti Fondu zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika po osnovu rada u inostranstvu”, rekla je Timotijević.

Zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika po osnovu zaposlenja u inostranstvu podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u filijali Fonda PIO ili odštampati sa sajta www.pio.rs. Na obrascu zahteva navedeno je i koju dokumentaciju uz zahtev treba priložiti.

Pored navedene dokumentacije, filijali Fonda PIO je potrebno dostaviti i kopiju pasoša na osnovu koje se može utvrditi da je lice u periodu za koji podnosi zahtev zaista boravilo u inostranstvu, ili drugi dokaz o boravku u inostranstvu.

Na osnovu podnetog zahteva sprovodi se postupak tokom kojega se ceni da li su ispunjeni uslovi za utvrđivanje svojstva osiguranika po ovom osnovu. Ukoliko su ispunjeni uslovi prema propisima Zakona o PIO, u rešenju kojim se odlučuje o zahtevu određuje se iznos koji je potrebno uplatiti na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Staž po osnovu rada u inostranstvu može da se utvrdi licu koje radi u inostranstvu, a tamo se ne plaćaju doprinosi za PIO, ili se doprinosi plaćaju ali po osnovu tog staža ne može da ostvari pravo na penziju, ili ne može da je koristi van njene teritorije.

Ukoliko osiguranik želi da uplaćuje doprinose i za naredne godine rada kod inostranog poslodavca, trebalo bi da se na pomenutom zahtevu ili u posebnom dopisu, koji će priložiti uz zahtev, izjasni da želi da nastavi sa uplatama do kraja radnog angažovanja kod inostranog poslodavca. Ovi doprinosi u toku osiguranja se uplaćuju mesečno. Osiguranik je u obavezi da Fond PIO obavesti o svim promenama statusa u zemlji u kojoj radi, jer će se, kada bude podneo zahtev za prestanak svojstva osiguranika, od njega tražiti da dostavi dokaze o trajanju zaposlenja i za period za koji oni ranije nisu dostavljeni. Praktično, nakon što se rešenjem utvrdi svojstvo za ubuduće, i za taj „naredni” period će se tražiti isti dokazi kao za periode pre podnošenja zahteva.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto od utvrđene osnovice. Osnovica se utvrđuje na godišnjem nivou za celu narednu godinu. Za naše građane zaposlene u inostranstvu osnovica za celu 2017. godinu iznosi 66.372 dinara, a stopa doprinosa je 26 odsto od osnovice.

Ako osiguranik trenutno ne boravi u zemlji može da ovlasti drugo lice da u njegovo ime pokrene ceo postupak, a uplate takođe može da obavi ovlašćeno lice.


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava za starosnu penziju

1.Zahtev

2.Fotokopija lične karte

3.Izvod iz matične knjige rođenih (za osiguranike koji ne poseduju ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji)

4.Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)

5.Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje

6.Dokaz o penzijskom stažu u Republici Srbiji – zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu i druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i sl.), u originalu

7.Dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje (fotokopija)

8.Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. god.)

9.Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine)

10.Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

11.Svi pisani dokazi o stažu u inostranstvu

12.Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, koji je overila komisija nadležnog doma zdravlja, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (za osiguranike koji podnose zahtev za prevremenu starosnu penziju, uz postojanje invalidnosti – Nemačka, Francuska). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen. Ukoliko ne postoji overa lekarske komisije, potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim troškovima veštačenja

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u Direkciji Fonda PIO, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu.


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava za invalidsku penziju

1.Zahtev

2.Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, koji je overila komisija nadležnog doma zdravlja, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen. Ukoliko ne postoji overa lekarske komisije, potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim troškovima veštačenja

3.Potvrda o radnom mestu i opis posla koji osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahteva (popunjava kadrovska služba poslodavca)

4.Prijava o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu

5.Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)

6.Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje

7.Fotokopija lične karte

8.Izvod iz matične knjige rođenih (za osiguranike koji ne poseduju ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji)

9.Fotokopija zdravstvene knjižice

10.Dokazi o penzijskom stažu u Republici Srbiji – zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu

11.Dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje (fotokopija)

12.Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. god.)

13.Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine)

14.Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

15.Svi pisani dokazi o stažu u inostranstvu

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu.


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava za porodičnu penziju

– po smrti korisnika

1.Zahtev

2.Izvod iz matične knjige umrlih (original), za umrlog korisnika penzije

3.Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioce zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice

4.Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca, izdat posle smrti korisnika prava

5.Pravosnažna sudska presuda o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju, za razvedenog bračnog druga

6.Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina

7.Fotokopija rešenja o penziji umrlog korisnika penzije ostvarenoj u inostranstvu, dokaz o penzijskom stažu u zemljama ugovornicama

8.Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji

9.Poresko uverenje za podnosioce zahteva: o ukupnoj visini mesečnog prihoda u kvartalu pre smrti korisnika penzije, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju

10.Rešenje o starateljstvu, ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu.

– po smrti osiguranika

1.Zahtev

2.Izvod iz matične knjige umrlih (original), za umrlog osiguranika

3.Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioce zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice

4.Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca, izdat posle smrti osiguranika (original)

5.Pravosnažna sudska presuda o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju, za razvedenog bračnog druga

6.Prijava o povredi na radu, ukoliko je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu (ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu)

7.Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka), za umrlog osiguranika

8.Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina

9.Fotokopija zdravstvene knjižice članova porodice

10.Dokazi o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji – zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu

11.Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. god.)

12.Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31.08. 2004. godine) za pokojnog osiguranika

13.Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti za pokojnog osiguranika

14.Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice (rešenje, uverenje)

15.Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji

16.Poresko uverenje za podnosioce zahteva o ukupnoj visini mesečnog prihoda u kvartalu pre smrti osiguranika, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju

17.Rešenje o starateljstvu, ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu.


Zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu:

1.Zahtev

2.Svi pisani dokazi o stažu navršenom u inostranstvu

3.Fotokopija radne knjižice

4.Dokaz o služenju vojnog roka

5.Fotokopija lične karte

6.Izvod iz matične knjige rođenih

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu.


Odobrenje isplate penzije u inostranstvu

1.Zahtev

2.Kopija rešenja o penziji

3.Dokaz o državljanstvu

4.Dokaz o stalnom boravku u inostranstvu


 

Najnovije

Soroš i Petreus kontrolišu Srbiju preko SBB i TV N1

Uprkos zakonskoj zabrani distributerima da ujedno budu i proizvođači sadržaja, Srbija je 2014. odustala od toga i N1 TV je počela da radi posle susreta Dejvida Petreusa sa tadašnjim premijerom Vučićem, da bi u martu 2017, kablovski operater SBB uklonio najgledaniji kanal, javnu televiziju RTS1, s prve pozicije u rasporedu kanala

Kolinda rehabilituje ustaštvo

Drago Pilsel, pisac i teolog: “Plenkovićevo oklevanje da zauzme stav prema neoustašama i Kolindin doprinos razmahivanju ksenofobije i ustaštva doveli su do toga da se moramo zapitati kakav je, za Boga miloga, odnos vladajućih prema žrtvama ustaškog terora”

Srpska deca kao belo roblje

Deca su uveliko postala vrlo profitabilan biznis, a sve preko onih koji bi bar deklarativno trebalo da se brinu o njima, među kojima kao saradnici najefikasnijih norveških kompanija za otimanje dece prednjače pojedinci iz resornog Ministarstva i centara za socijalni rad

Konkurs za izdaju Kosova trajno otvoren

Na braniku režima se pojavila gromadna figura Sonje Liht i na izvestan način obeležila jasnu markaciju da ovaj režim ima izrazitu pomoć drugosrbijanske inteligencije kad je reč o Kosovu i Metohiji

Vučić već priznao Kosovo!?

Iako najnovija istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je više od 4/5 javnosti protiv nezavisnosti Кosova, predsednik Srbije izjavio je da je zajednički imenitelj dijaloga da se „saglasimo sa nezavisnošću Кosova, ali da je formalno ne priznamo“
Srpski poslovni Almanah - Veliki